Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP I Promocja gospodarcza regionu.

W ramach dostępnej alokacji tj. 1 000 000,00 PLN dofinansowanie otrzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 999 850,00 PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne i merytoryczne oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę z projektem wybranym do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista z projektem wybranym do dofinansowania.

Skład KOP