Przejdź do komentarzy

obrazek

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze stanem epidemii COVID-19
--------------------------------------------------------------------------

 

1. Czy otrzymam wypłatę wsparcia pomostowego, jeżeli nie dostarczę niezbędnych załączników, których nie mam możliwości pozyskać w obecnym czasie?

- W ramach Osi 6  Regionalny Rynek Pracy, w Działaniu 6.3.  Wsparcie dla samozatrudnienia, w którym udzielane są bezzwrotne dotacje na załażenie działalności gospodarczej, wyrażane są zgody dla Beneficjentów na wypłacanie wsparcia pomostowego w projektach mimo braku dostarczenia niezbędnych załączników, np. potwierdzenia zapłaty ZUS.  

 

2. Czy mogę tymczasowo zawiesić działalność gospodarczą, na którą otrzymałem pożyczkę zwrotną?

 - W ramach realizowanych projektów, w których udzielane są pożyczki zwrotne, wyrażane są zgody na tymczasowe zawieszanie działalności. Okres zawieszenia działalności w związku ze skutkami koronawirusa nie jest w tym przypadku traktowany jako naruszenie wymogu trwałości. Po ponownym podjęciu działalności działalność musiałaby być prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia;

 

3. Czy mogę wydłużyć okres działalności w ramach Działania 6.4?

- W ramach Działania 6.4  Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, gdzie realizowane są projekty, w ramach których tworzone są żłobki lub dodatkowe miejsca w istniejących żłobkach lub klubach dziecięcych na terenie województwa lubuskiego, na prośbę beneficjentów wydawane są zgody na wydłużenie okresu trwania projektów.

 

4. Jakie działania pomocowe wprowadzili Państwo w ramach Usług Rozwojowych dla MMśP? Czy mogę zawiesić działalność oraz w jaki sposób mogę wystąpić o bon? Czy w związku z zaistniałą sytuacją mogę dokonać późniejszej wpłaty własnej?

- W Działaniu 6.5  Usługi Rozwojowe dla MMŚP, w ramach którego udzielane są Lubuskie bony rozwojowe, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 zgodziła się na odstąpienie od zapisu Regulaminu naboru i uczestnictwa, tj. "Przedsiębiorca w dniu zawarcia Umowy wsparcia oraz w trakcie jej trwania nie może mieć zawieszonej lub zamkniętej działalności gospodarczej." Ponadto wyrażono zgodę na odstępstwa w przypadku późniejszych terminów spłat wpłaty własnej. Na czas występującego zagrożenia niektóre załączniki klienci będą mogli dostarczać w wersji elektronicznej w formie skanu. Wyrażono także zgodę na ewentualne odstępstwa w terminach dot. składania Formularza zamówień o bon. Wystarczy, by Formularz wpłynął najpóźniej dzień przed usługą.

 

5. Czy mogę zmienić formę prowadzenia szkoleń stacjonarnych na szkolenia online?

- W ramach Osi 8  Nowoczesna Edukacja, przedsiębiorcy, którzy realizują projekty edukacyjne mają obecnie zawieszone zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym. Wyrażane są zgody na prowadzenie kursów komputerowych i językowych online na wniosek projektodawców.

 

6. Prowadzę placówkę opiekuńczo-wychowawczą, która w obecnej sytuacji jest zamknięta, jednak ponoszę koszty administracyjne i personalne, czy będzie to kwalifikowalne?

Tak, kwalifikowalnymi są koszty utrzymania personelu projektu i koszty związane z utrzymaniem instytucji, niezbędne do poniesienia.

 

7. Czy mogę teraz złożyć wniosek o płatność?

- Wnioski o płatność są weryfikowane na bieżąco zgodnie z uproszczonymi procedurami w zakresie doboru próby do oceny. Zaliczki, o które wnioskują beneficjenci są wypłacane na bieżąco po zatwierdzeniu złożonych wniosków po wydatkowaniu i rozliczeniu 70% wysokości otrzymanej wcześniej zaliczki. Wobec powyższego wielu beneficjentów posiada na kontach projektowych rezerwę 30% środków na utrzymanie płynności w projektach.  

 

8. Mam problem z zachowaniem terminów realizacji projektu. Czy mogę wydłużyć terminy?

Terminy mogą zostać wydłużone.  Prosimy jednak o informację bezpośrednią do nas oraz kontakt z opiekunem projektu.

 

9. Czy mogę zrezygnować z części zakupów, które wpisałem do projektu?

Tak, w uzasadnionych przypadkach istnieje taka możliwość  na zasadzie wprowadzenia zmian w budżecie. Każdorazowo prosimy jednak o przesłanie bezpośredniego zapytania do opiekuna projektu.

 

10. W ramach złożonego wniosku otrzymałem zaliczkę, jednak nie zdążyłem jej wydatkować, a mija termin na jej rozliczenie. Jak mam się z tego rozliczyć?

W przypadku, gdy wypłaciliśmy Tobie zaliczkę, mija umowny termin na jej rozliczenie, ale nie zdążyłeś jej wydatkować powinieneś w terminie na rozliczenie zaliczki dokonać jej zwrotu, wówczas nie będziesz obciążony odsetkami, a środki te będziesz mógł ponownie otrzymać.

 

11. W jaki sposób przeprowadzona zostanie kontrola na miejscu przed wypłatą środków?

Kontrola dotychczas przeprowadzana na miejscu inwestycji zmieni formę. Zostanie ona przeprowadzona wyłącznie na dokumentach przesłanych przez Ciebie.

 

12. Czy w związku z ograniczeniami w realizacji projektu z uwagi na covid mogę zmienić wartości wskaźników w projekcie?

Jeżeli nie jesteś w stanie osiągnąć wskaźników rezultatu możemy przedłużyć Ci termin na ich osiągnięcie, bądź dokonać uzasadnionych zmian ich wartości. Prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

 

13. Mam problem z utrzymaniem trwałości projektu. Czy mogę wystąpić o skrócenie okresu trwałości?

Twój projekt jest w okresie trwałości i widzisz zagrożenia jej utrzymania. Możemy zastosować zapisy umowy dotyczące siły wyższej.

Epidemia COVID-19 jest siłą wyższą. Zgodnie z umową nie zostaniesz uznany za naruszającego postanowienia umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków z niej wynikających w takim zakresie, w jakim jest to wynikiem działania siły wyższej

 

14. Gdzie mogę uzyskać pomoc w zakresie realizacji mojego projektu?  

Wszelkie  pytania i problemy zgłoś w formie elektronicznej do opiekunów projektów.

 

15.      Czy mogę liczyć na szybszą wypłatę środków? Czy przewiduje się uproszczenie procedur związanych z weryfikacją wydatków?

Wnioski o płatność są weryfikowane na bieżąco zgodnie z i tak już uproszczonymi procedurami w zakresie doboru próby do oceny. Zaliczki, o które wnioskują beneficjenci są wypłacane na bieżąco po zatwierdzeniu złożonych wniosków po wydatkowaniu i rozliczeniu 70% wysokości otrzymanej wcześniej zaliczki. Wobec powyższego wielu beneficjentów posiada na kontach projektowych rezerwę 30% środków na utrzymanie płynności w projektach.  

 

16.       Co mam zrobić, jeżeli obawiam się, że nie osiągnę wskaźników? Osiągnięcie takich wskaźników jak np. stan zatrudnienia, czy przychody na planowanym poziomie nie będzie możliwe.

Weryfikacja i korekta założonych wskaźników powinna być prowadzona indywidualnie w każdym projekcie i poddana analizie z uwzględnieniem działania siły wyższej. W razie wystąpienia uzasadnionej sytuacji warunków wskazujących na niemożność osiągnięcia któregoś ze wskaźników, uzasadnionym będzie wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie i dalsza jego realizacja, rozwiązanie umowy i rozliczenie projektu na obecnym etapie w przypadkach całkowitego braku możliwości osiągnięcia wskaźników lub zmiana okresu jego realizacji na czas po ustąpieniu stanu epidemii.

 

17.      Czy planują Państwo złagodzenie warunków na otrzymanie zaliczki? Dotyczy to w szczególności konieczności złożenia zabezpieczeń.

W przypadku projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektodawcy będący JST nie składają zabezpieczeń. Pozostali projektodawcy składają zabezpieczenie w formie weksla in blanko i deklaracji wekslowej. Złożenie ww zabezpieczenia jest niezbędne do wypłaty pierwszej transzy zaliczki. W przypadku EFS złożenie takiej formy zabezpieczenia nie powinno stanowić dla projektodawców problemu, poza osobami decyzyjnymi mogącymi w obecnej sytuacji znajdować się na kwarantannie. Możliwe jest w takich sytuacjach prolongowanie okresu złożenia zabezpieczenia. Warunkiem do wypłaty pierwszej transzy zaliczki jest również złożenie pierwszego wniosku o płatność. Reasumując w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS procedury składania zabezpieczenia i wypłaty zaliczek są w najwyższym stopniu już uproszczone.

 

18.       Czy wprowadzone zostaną jakiekolwiek ułatwienia w zakresie zapewnienia wkładu własnego finansowego? Zapewnienie wkładu własnego przy często wielomilionowych budżetach może być w obecnej sytuacji bardzo trudne. Można rozważyć następujące rozwiązania tej kwestii: - dopuszczenie przez określony czas możliwości finansowania i rozliczania 100 % wydatków w projekcie ze środków otrzymanych w ramach zaliczki; - dopuszczenie możliwości rozliczenia wkładu własnego w racjonalnym terminie (np. 180 dni od momentu ustania stanu epidemii); - stosowanie powyższych rozwiązań w sytuacji, gdy poziom wydatków w projekcie nie przekroczył jeszcze wysokości poziomu kwoty dofinansowania dla projektu (bądź nawet jakiejś jego ustalonej części, np. 50%). Byłby to swoisty zawór bezpieczeństwa dla instytucji. W efekcie Beneficjent, aby rozliczyć cały projekt, będzie musiał się wykazać właściwym udziałem wkładu własnego.

Wkład własny w maksymalnej wysokości w projektach realizowanych w ramach EFS wynosi 15%. Beneficjent nie musi wnosić wkładu własnego proporcjonalnie do każdego wydatku. Wykazuje wydatki finansowane z wkładu własnego w okresie rozliczeniowym, w którym faktycznie zostały poniesione, najpóźniej w końcowym wniosku o płatność. W przypadku nie wniesienia wymaganego wkładu własnego do dnia zakończenia realizacji projektu, zostanie zastosowane proporcjonalne obniżenie kwoty przyznanego dofinansowania.

obrazek