Przejdź do komentarzy

12 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów ocenionych w ramach naboru nr FELB.06.13-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 6 - Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli Działania 06.13 - Usługi społeczne i zdrowotne.

Załączniki w przedmiotowej sprawie:

- lista projektów ocenianych w ramach naboru nr FELB.06.13-IZ.00-001/23

- skład komisji.

---

21 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 21 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz listy projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr FELB.06.13-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 6 - Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli Działania 06.13 - Usługi społeczne i zdrowotne.

Lista projektów wybranych do etapu negocjacji

Skład Komisji Oceny Projektów

 

 

_________________________________________________________________

8 sierpnia 2023 r.

Informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło dwadzieścia jeden wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr FELB.06.13-IZ.00-001/23 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 426 143,26 zł, które zostaną skierowane do oceny formalno-merytorycznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027
 

OGŁASZA NABÓR

nr FELB.06.13-IZ.00-001/23


w ramach

Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne

Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie dla obywateli

Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027.

 

Rozstrzygnięcie naboru - grudzień  2023 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu składany za pośrednictwem SOWA EFS.

Sposób składania wniosków

Nabór rozpoczyna się w dniu udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu w SOWA EFS tj. od 24 lipca 2023 r. od godziny 0.00,  w sposób umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie projektu.

Za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu należy uznać dzień wpływu wniosku do ION w formie elektronicznej w SOWA EFS.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków tj. 7 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59:59.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia jedynie wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu składany za pośrednictwem SOWA EFS nie wymaga podpisania na etapie składania wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w naborze są następujące typy Beneficjentów (katalog Beneficjentów dla niniejszego naboru):

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
  • niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

III. Rozwój (z zachowaniem zasady deinstytucjonalizacji) usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych, w tym świadczonych w miejscu zamieszkania.

VI. Upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością jako wsparcie uzupełniające w ramach projektu dotyczącego usług społecznych.

Typ VI nie może występować jako osobny typ projektu. Może wystąpić jedynie jako wsparcie uzupełniające w ramach projektu dotyczącego usług społecznych.

Projekty w których wystąpi jedynie typ VI, zostaną ocenione negatywnie.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi– 95%, w tym wsparcie finansowe EFS+ – 85%, budżet państwa 10%. Wkład własny wynosi – 5%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach naboru nr FELB.06.13-IZ.00-001/23 dla Priorytetu 6 - Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 wynosi:

 

Całkowita kwota środków (100%)

10 000 000,00 PLN

Wkład własny (5%)

500 000,00 PLN

Wartość dofinansowania (95%)

9 500 000,00 PLN

w tym:

Wsparcie UE (85%)

8 500 000,00 PLN

Wsparcie Budżetu Państwa (10%)

1 000 000,00 PLN

 

Minimalna wartość projektu

100 000,00 PLN

Maksymalna wartość pojedynczego projektu[1]

904 700,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu[2]

859 465,00 PLN

Średni koszt wsparcia przypadający na jednego uczestnika projektu[3]

18 095,67 PLN

 

[1] do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru,

[2] do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru,

[3] Na podstawie kryterium dostępu nr 9

Projekty realizowane w ramach ogłoszonego naboru dla Priorytetu 6 - Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne, zgodnie z kryterium dostępu nr 6, będą świadczone dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.