Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna,  Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Dokumentacja konkursowa