Przejdź do komentarzy

Każde pytanie ze strony beneficjenta jest rozpatrywane indywidualnie przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą, z uwzględnieniem następujących aspektów:

– specyfiki projektu (ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla osób w szczególnie trudnej sytuacji osobistej/życiowej, które powinno być kontynuowane mimo stanu epidemii),

– stopnia zaawansowania projektu (faza początkowa/w trakcie realizacji/faza końcowa),

– stopnia zaawansowania poszczególnych zamówień w ramach projektu,

– formy wsparcia (szkolenia/spotkania indywidualne/prace koncepcyjno-analityczne),

– zapisów wniosku o dofinansowanie, w szczególności dotyczących celu projektu i grupy docelowej,

– poziomu wykorzystania budżetu w projekcie, oszczędności wygenerowanych w projekcie lub konieczności zwiększenia dofinansowania w sytuacji nieprzewidywanych wydatków,

– zasadności kontynuowania projektu w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji,

– ram prawnych warunkujących realizację projektu,

– możliwości organizacyjnych uczestników projektów (wyposażenie w Internet, laptopy, możliwość udziału we wsparciu w formie zdalnej),

– możliwości organizacyjnych beneficjenta (wyposażenie w sprzęt IT, możliwość szybkiego pozyskania dodatkowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia wsparcia zdalnie, dotychczasowe zakupy sprzętowe w projekcie, które mogłyby być wykorzystane do pracy zdalnej).

 

Odpowiedzi poniżej zostały przygotowane w oparciu o obecny stan prawny i zapisy aktualnych Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.


Do pobrania: Najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze stanem epidemii COVID-19