Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej już po raz drugi oferuje wsparcie techniczne ekspertów z OECD instytucjom zarządzającym, pośredniczącym lub beneficjentom do współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu innowacyjnego wdrożenia zasady partnerstwa. W załączeniu dokumenty.

W ramach planowanego wsparcia eksperci OECD:

-  udzielą pomocy eksperckiej władzom publicznym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego  ustalaniu właściwej metodologii partycypacji;

-  pomogą władzom publicznym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu środowiska sprzyjającego współpracy i partnerstwu;

-  doradza zarówno władzom publicznym, jak i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu procesów partycypacyjnych.

Procesy partycypacyjne mogą obejmować na przykład procesy deliberatywne, otwarte innowacje, budżetowanie partycypacyjne, monitoring obywatelski, wykorzystanie pojawiających się technologii do partycypacji itp.

Kto może aplikować o wsparcie?

Zaproszenie jest skierowane do organów publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie EFRR, Funduszem Spójności lub FST lub ich wdrażaniem jako instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące lub beneficjenci (zwani dalej organami publicznymi) wspólnie z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (OSO). OSO to organizacja non-profit (prywatna lub publiczna). Osoby fizyczne nie kwalifikują się.

Aby otrzymać wsparcie należy przesłać wypełniony formularz wniosku drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: REGIO-E1-ADMINISTRATIVE-CAPACITY@ec.europa.eu

Termin składania aplikacji: 30 kwietnia 2023.

Obywatele i społeczeństwo obywatelskie mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrych rządów i mają do odegrania ważną rolę w kształtowaniu Unii Europejskiej i jej polityki. Patrząc w szczególności na politykę spójności, angażując obywateli i odpowiednie organizacje społeczeństwa obywatelskiego (OSO) w procesach decyzyjnych wnosi wartość dodaną do wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS) i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Instytucje zarządzające (IZ), pośredniczące (IP) oraz beneficjenci programów na lata 2021-2027 mają w tym zakresie do odegrania kluczową rolę jako inicjatorzy i liderzy, ale mogą też wiele zyskać. Udział obywateli może poprawić jakość usług i wdrażanych inwestycji, m.in. poprzez wniesienie wiedzy tematycznej i technicznego know-how, a także większą przejrzystość, odpowiedzialność i włączenie społeczne w proces wdrażania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2