Przejdź do komentarzy
obrazekTo było jedno z ostatnich spotkań konsultacyjnych projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027. Odbywało się ono w formule on-line i mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy woj. lubuskiego.

Środowe (3 listopada) konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027, odbyły się formule online. Spotkaniu, które było przeznaczone dla wszystkich Lubuszan zainteresowanych kształtem programu regionalnego, przewodniczył członek zarządu województwa Marcin Jabłoński.

- Odbyliśmy już szereg spotkań w kilku miastach całego regionu. Dzisiejsze spotkanie jest jedną z ostatnich możliwości, aby zapoznać się ogólnymi informacjami o całym naszym programie, jak również zadać pytania, przedstawić swoje propozycje, oczekiwania i podjąć z nami dyskusję, jak efektywnie wydatkować środki unijne – powiedział do uczestników spotkania Marcin Jabłoński, który z ramienia zarządu województwa nadzoruje wydatkowanie środków unijnych.

Wyraził też nadzieję, że do końca roku uda się zakończyć wszystkie kwestie formalne związane z konsultacjami z Ministerstwem Funduszy i Komisją Europejską. A z początkiem przyszłego roku będzie można informować już zainteresowanych o terminach konkursów.

Marcin Jabłoński przypomniał też, że oprócz środowego spotkania zostało jeszcze jedno z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 15 listopada w Zielonej Górze. Będzie to spotkanie stacjonarne. A w najbliższy piątek (5 listopada) odbędzie się wysłuchanie publiczne w formule on-line. Będziemy otwarci na zapoznanie się głosami i uwagami wszystkich interesariuszy, którzy chcieliby uczestniczyć w procesie konsultacji nowego programu.

861 mln euro do podziału

Szczegółowe omówienie całej konstrukcji programu przedstawiła dyr. Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Sylwia Pędzińska, która wskazała, jakie środki przypisane są do poszczególnych celów i jakie działania w ich ramach będzie można realizować.

Planowana wartość alokacji nowego programu wynosi około 861 mln euro. Pieniądze będą lokowane w pięciu podstawowych celach, a udział procentowy sporej części z nich jest narzucony. Priorytety ustaliła i je wskazała Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim – to gospodarka, sprawy klimatu i ochrona środowiska, szeroko pojęty transport i infrastruktura drogowa, rynek pracy i edukacja, zdrowie i wreszcie wsparcie terytorialne.

Głos mieszkańców

Podczas spotkania, za pośrednictwem platformy Zoom, głos w dyskusji zabrali również uczestnicy on-line. Sławomir Stańczak poruszył tematykę funkcjonowania w przyszłości Lokalnych Grup Działania, kształcenia ustawicznego oraz przyszłej realizacji projektów z zakresu wsparcia ekonomii społecznej.

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, Bogusław Motowidełko odniósł się do możliwości realizacji przez związek zawodowy projektów w obszarze rynku pracy.

Uwagi, wnioski i opinie, należy zgłaszać na formularzu

Zgodnie z przyjętymi zasadami samorząd województwa, we współpracy z partnerami, prowadzi szeroki program konsultacji z władzami regionalnym, lokalnymi i miejskimi oraz innymi instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi, a także właściwymi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie. Do udziału zaproszone zostały osoby i organizacje działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji oraz organizacjami badawczymi i naukowymi. Współpraca ma charakter debaty publicznej i konsultacji społecznych zapisów projektu programu regionalnego.

Harmonogram konsultacji ma zapewnić możliwość udziału w dyspucie jak najszerszemu gronu zainteresowanych. W ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi, wnioski i opinie, które zostaną zgłoszone na formularzu dostępnym pod linkiem >>> https://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/428857/Formularz+konsultacyjny+-+FEWL21-27.docx/0caea4bb-d315-4f34-8509-548da4342380

Powiązane wiadomości