Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

 

w dniu 26 października 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 12 września 2017 r. do 26 października 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)
  • 22- Oczyszczanie ścieków

 

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 86 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 8 600 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 21 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 21 grudnia 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej  i papierowej - 20 wniosków o dofinansowanie. Weryfikację wstępną pozytywnie przeszło 15 projektów, które zostały pozytywnie przekazane do oceny formalnej. Na etapie oceny formalnej rundy II pozytywnie oceniono 10 wniosków o dofinansowanie, które zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach rundy II. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym w ramach rundy II wynosi 37 725 049,26 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 70 053 466,41 PLN.

Lista wniosków

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.