Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisem w Regulaminie konkursu rozdział I, pkt 3 oraz zgodnie z a artykułem 50 ustawy wdrożeniowej do obliczanie terminów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego, którego art 57 § 4 mówi:  Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Dlatego jeśli termin złożenia wniosku w ramach działania Działania 6.4 Równość kobiet i mężczyzn upływa 1 lipca, który przypada na niedzielę,  to ostateczny termin złożenia wniosku upływa dnia następnego w poniedziałek (2 lipca).