Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

W związku z podjętą w dniu 18 kwietnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego
o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Harmonogram wydatków.
 2. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 3. Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach.
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (jeśli dotyczy).
 5. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 6. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia (potwierdzona za zgodność
  z oryginałem).
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 8. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (katalog zabezpieczeń wymieniony jest w pkt II.19 Regulaminu Konkursu). Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z 13.12.2016 r. do 10 mln zł kwoty dofinansowania/kwoty zaliczki jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową.
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu.
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu (jeśli dotyczy).
 11. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
 12. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014
 13. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP.
 14. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.

 

 

Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:

 1. Analiza oddziaływania na środowisko.
 2. Oświadczenie Beneficjenta o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

 

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Oświadczenie dotyczące przeszacowanych wydatków (jeśli dotyczy).
 2. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową oraz Oświadczeniem współmałżonka (jeśli dotyczy).
 3. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 4. Wzór umowy o dofinasowanie przyjęty przez ZWL 22.03.2017 r.
 5. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy do dofinansowanie projektu.