Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
w dniu 22 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

W związku z tym, iż zgodnie z limitem dostępnych środków przekazanym przez Ministerstwo Finansów w grudniu br., w ramach Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. znajdują się wolne środki, Zarząd Województwa Lubuskiego postanowił zwiększyć kwotę dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.”  do kwoty 8 957 651,62 PLN (tj. wzrost o 57 807,84 PLN). Całkowita wartość projektu wynosi 20 653 287,67 PLN.

 

W tabeli prezentujemy projekt, który został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/20