Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
W dniu 5 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu z listy rankingowej w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków przeznaczona na konkurs pozwoliła na objęcie dofinansowaniem siedmiu projektów z listy rankingowej w łącznej wysokości 38 070 375,65 PLN, z czego środki pochodzące z UE wyniosły 35 573 616,86 PLN oraz z budżetu pastwa 2 496 758,79 PLN.

W związku z tym, iż zakończyła się procedura odwoławcza, w ramach której złożonych zostało siedem protestów od wyniku oceny merytorycznej, jednak żaden nie został uwzględniony, kwota przeznaczona na procedurę odwoławczą, pozwala na dofinansowanie kolejnego projektu z listy rankingowej.

 

W tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania