Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

 

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu 4 projektów w ramach konkursu RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16
dotyczącego Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 15 800 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 580 000,00  PLN).

 

W załączeniu prezentujemy listę z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu
Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16.

 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.