Przejdź do komentarzy
obrazek
 
Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński przewodniczył obradom Komitetu Monitorującego program „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027”.
 

W czwartek, 16 listopada 2023 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego po raz czwarty obradował Komitet Monitorujący program „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027”. 

Posiedzenie rozpoczął marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński – przewodniczący Komitetu Monitorującego. Powitał przedstawicielki Komisji Europejskiej uczestniczące zdalnie w spotkaniu: Anetę Sobotkę i Katarzynę Głowacką-Rochebonne, po czym przedstawił porządek obrad.

obrazek

– Dziś jest mnóstwo, bo aż 17 uchwał z kryteriami wyboru projektów – 16 to kryteria wyboru dla różnych naborów. Chcielibyśmy także dokonać aktualizacji regulaminu Komitetu w związku z nowelizacją wytycznych dotyczących Komitetów Monitorujących – wyjaśnił marszałek.

Projekty uchwał zaprezentowali: Marek Kamiński – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego, Agata Wdowiak – zastępczyni dyrektora Departamentu Programów Regionalnych, Joanna Piątek – p.o. wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, Joanna Ejsmont – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, Arkadiusz Dąbrowski – dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i Monika Zielińska – zastępczyni dyrektora Departamentu Instytucji Zarządzającej.

obrazek

GALERIA

Komitet Monitorujący przyjął m.in. następujące uchwały:

 • Uchwałę nr 29/KM FEWL/2023 zmieniającą uchwałę nr 2/KM FEWL/2023 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Priorytetu 1, 2, 3, 4, 5, 8 (z wyłączeniem Działań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
 • Uchwałę nr 30/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla Działania 1.1 Badania i innowacje, Typ projektu II – Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw;
 • Uchwałę nr 31/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla Działania 1.1 Badania i innowacje, Typ projektu III – Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe;
 • Uchwałę nr 32/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla Działania 1.8 Rozwój inteligentnych specjalizacji, Typ projektu I – Zwiększenie zdolności regionalnych ekosystemów innowacji w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO), Typ projektu II – Rozwój umiejętności i kompetencji na rzecz inteligentnych specjalizacji, głównie w MŚP;
 • Uchwałę nr 33/KM FEWL/2023 zmieniającą uchwałę nr 19/KM FEWL/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla Działania 2.1 Efektywność energetyczna – dotacje;
 • Uchwałę nr 34/KM FEWL/2023 zmieniającą uchwałę nr 4/KM FEWL/2023 z dnia 23.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla Działania 2.9 Gospodarka odpadami, typ projektu II –Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK);
 • Uchwałę nr 35/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla Działania 3.1 Mobilność miejska, Działania 3.2 Mobilność miejska – ZIT, Działania 3.3 Mobilność miejska – IIT;
 • Uchwałę nr 36/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla Działania 6.2 Realizacja działań na rzecz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, tryb konkurencyjny);
 • Uchwałę nr 37/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla Działania 6.4, typ I –Kompetentny i odkrywczy uczeń – wsparcie placówek systemu oświaty, ich uczniów i kadry, typ III –Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną;
 • Uchwałę nr 38/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla Działania 6.5 Kształcenie zawodowe, typ I – Specjalista na rynku pracy, typ III – Podniesienie prestiżu szkolnictwa branżowego;
 • Uchwałę nr 39/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla Działania 6.8 Edukacja dorosłych typ II – Podwyższanie umiejętności podstawowych osób dorosłych (wdrażanie upskilling pathways – ścieżek poprawy umiejętności), w tym cyfrowych dla grup wykluczonych cyfrowo;
 • Uchwałę nr 40/KM FEWL/2023 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla Priorytetu 7 – Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

W obradach Komitetu Monitorującego wzięli udział także wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki i Sylwia Pędzińskadyrektor Departamentu Instytucji Zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE