Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Harmonogramu  naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok.

Szanowni Państwo!
uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 września 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok. W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

1) zaplanowano dodatkowe konkursy w ramach:

  • Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I. Promocja gospodarcza regionu), na kwotę 2 000 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 16 do 23 grudnia 2021 roku.
  • Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych)), na kwotę 1 000 000,00 zł, z terminem naboru wniosków w listopadzie / grudniu 2021 roku. Konkurs dla projektów, w których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (tzw. „małe projekty”).
  • Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych)), na kwotę 2 000 000,00 zł, z terminem naboru wniosków w listopadzie / grudniu 2021 roku. Konkurs dla projektów, w których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (tzw. „duże projekty”).
  • Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ VI. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy), na kwotę 3 000 000,00 zł, z terminem naboru wniosków w listopadzie / grudniu 2021 roku. Konkurs dla projektów, w których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (tzw. „małe projekty”).

2) zmieniono termin dla konkursu w ramach:

  • Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I. Kształcenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez: a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy), na kwotę 2 500 000,00 zł, z października na listopad / grudzień 2021 roku. Dodano również zapis, że konkurs przeznaczony jest dla projektów, w których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (tzw. „małe projekty”).

 

Ostateczne kwoty ww. naborów będą uzależnione od limitu dostępnych środków Ministerstwa Finansów, obowiązującego w miesiącu ogłoszenia konkursów.

Zgodnie z przedmiotową zmianą uchwały przyjęty zostanie zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok, w którym w ramach EFRR i EFS zaplanowano 26 konkursów na łączną kwotę 130 900 000,00 zł, tj. 9 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 86 400 000,00 zł oraz 17 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 44 500 000,00 zł (w tym: 4 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 11 400 000,00 zł).

Uaktualnione informacje na temat naborów są publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Link:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok