Zakończony 20.12.2021

Prezentujemy Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie

dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym

Nr RPLB.03.03.01-IZ.00 08-P01/21

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Osi Priorytetowej

3 Gospodarka niskoemisyjna

DZIAŁANIE 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach

PODDZIAŁANIE 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty

realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 28.12.2021

2021-12-30 ----------------------

28 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21 Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21 wynosi: 36 000 000,00 PLN[1].

 

Projekt, który został wybrany do dofinansowania

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

2021-12-28 ----------------------

W dniu 23 grudnia 2021 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21 wynosi: 36 000 000,00 PLN[1].

Ocenę środowiskową pozytywnie przeszedł projekt na kwotę dofinansowania: 36 000 000,00 PLN i kwotę całkowitą: 38 192 928,00 PLN.

 

W tabeli  projekt, który został oceniony na etapie oceny środowiskowej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

2021-12-28 ----------------------

W dniu 23 grudnia 2021 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21 wynosi: 36 000 000,00 PLN[1].

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszedł projekt na kwotę dofinansowania: 36 000 000,00 PLN i kwotę całkowitą: 38 192 928,00 PLN.

W tabeli projekt, który został oceniony na etapie oceny merytorycznej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

2021-12-23 ----------------------

W dniu 22 grudnia 2021 r. zakończono weryfikację warunków formalnych oraz ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21 wynosi: 36 000 000,00 PLN[1].

Weryfikacje warunków formalnych oraz ocenę formalną pozytywnie przeszedł projekt na kwotę dofinansowania: 36 000 000,00 PLN i kwotę całkowitą: 38 192 928,00 PLN.

 

W tabeli projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych oraz pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej.

--------------------------------

20 grudnia 2021 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi: 36 000 000,00 PLN[1].

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 10 grudnia 2021 r., a zakończył w dniu 20 grudnia 2021 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi: 36 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 38 192 928,00 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Lista projektów

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

w dniu 10 grudnia 2021 r. i zakończy się w dniu 17 grudnia 2021 r. 20 grudnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

(pokój nr 33 – parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz

z pismem przewodnim jest data wysłania przez Wnioskodawcę dokumentów.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawnione Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach.

 

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – etap I ”

 

Projekt może być realizowany na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów. W przypadku partnera

który nie jest wymioniony w katalogu beneficjętów wydatki przez niego poniesione będą niekwalifikowane.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Osi   Priorytetowej   3   Gospodarka   niskoemisyjna, Działania 3.3   Ograniczenie   niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT,
  • Typu III – Inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego.
  • kategorii interwencji:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 

  • Uchwałą nr 185/KM RPO-L2020/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
  • Uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE w Działaniu 3.3 wynosi: 99 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu. Wówczas minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi 1 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi

36 000 000,00 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

16 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosku o dofinansowanie w Wezwaniu do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Podziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w  miastach - projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin zakończenia naboru wniosku o dofinansowanie uległ wydłużeniu z dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy w Wezwaniu do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21.

 

Wezwanie

Tabela zmian

Wezwanie archiwalne

Załączniki

Inne ważne informacje