Przejdź do komentarzy

Zwiększenie kwoty dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

2 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 272/3831/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30 maja 2022 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.07.06.01-08-0002/18 pt. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowanego przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”. Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania w projekcie nr RPLB.07.06.01-08-0002/18 z 16 145 461,90 PLN na 18 048 991,70 PLN.

Przedmiotowe zmiany mają na celu zapewnienie ciągłości w dostępie do usług OWES w Województwie Lubuskim przez cały okres programowania. Dzięki temu Beneficjent dodatkowo obejmie wsparciem 167 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista projektów