Przejdź do komentarzy

Zmiany w Wezwaniu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18 do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej 9

Szanowni Państwo,
W dniu 25 września 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18 do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej –projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Zmiana dotyczy wydłużenia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia ww. Wezwania z września 2018 r. na październik/listopad 2018 r.

 

Załączniki:

Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18

Wykaz zmian w Wezwaniu