Przejdź do komentarzy

Zmiany w treści regulaminu konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/18

Szanowni Państwo,

11 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę dot. zmiany w treści regulaminu konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/18. Zmiana została wprowadzona w punkcie 4 Regulaminu konkursu Wymagania dotyczące grupy docelowej wskazując, że zgodnie z programem profilaktyki raka jelita grubego w ramach przedmiotowego konkursu projekt powinien być kierowany do osób:

- w wieku 50-65, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

- osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

-osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

Ponadto zmieniając Regulamin konkursu dokonano korekty zapisów w punkcie 21. Regulaminu konkursu Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy wskazując, iż wyczerpanie alokacji dotyczy Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zobacz ogłoszenie