Przejdź do komentarzy

Zmiany w regulaminie konkursu nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo,

26 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Zmiana dotyczy Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

Regulamin

Wykaz zmian