Przejdź do komentarzy

Zmiany w regulaminie konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

19 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 - Oczyszczanie ścieków, 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Zmiana dotyczy zmniejszenia minimalnego procentowego pułapu punktów możliwych do zdobycia na etapie oceny merytorycznej z 60% na 50%.

Dokumentacja konkursowa