Przejdź do komentarzy

Zmiany w regulaminie i ogłoszeniu konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 w ramach RPO – Lubuskie 2020

Szanowni Wnioskodawcy,
informujemy, iż w dniu 10 września 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w regulaminie i ogłoszeniu konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

W 10 września 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w regulaminie i ogłoszeniu konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19.

Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji jest konieczność doprecyzowania zapisów regulaminu konkursu w zakresie niezbędnych załączników jakie ma dostarczyć Beneficjent poprzez dodanie poniższych załączników:

  • oświadczenie Partnera/ów o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz 2077 z późn. zm.) –  jeśli dotyczy;
  • oświadczenie Partnera/ów o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012, poz. 769) – jeśli dotyczy;
  • oświadczenie Partnera/ów o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2016, poz. 1541, z późn. zm.) – jeśli dotyczy;

–   oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT dla Wnioskodawcy;

Ponadto w ogłoszeniu konkursu jak i w regulaminie konkursu, w wyniku omyłki pisarskie, osoba do kontaktu miała nieprawidłowy nr telefonu.

Dodatkowo doprecyzowano katalog kosztów kwalifikowalnych, dodając jedną pozycje jako koszt kwalifikowany: „ Opłaty przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej”.

Ogłoszenie konkursu RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19

Regulamin konkursu RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19