Przejdź do komentarzy

Zmiany w konkursie nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Szanowni Państwo,
W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian w konkursie nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Zmiana dotyczy terminu rozstrzygnięcia wezwania: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2020 r.” otrzymuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2020 r.”.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19
  2. Wykaz zmian w Regulaminie