Przejdź do komentarzy

Zmiany listy rankingowej projektów oraz zmiany listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,
w dniu 5 października 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany listy rankingowej projektów oraz zmiany listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.
Zmiana ww. list jest konsekwencją przyjęcia przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 sierpnia 2021 roku Uchwały nr 205/2772/21, która wprowadziła zmianę do regulaminu przedmiotowego konkursu polegającą na tym, że zwiększono kwotę środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu. Zmiana ta pozwoliła na skierowanie do dofinansowania następnych 6 projektów (pozycje od 5 do 10 na zaktualizowanej liście). Projekty te, w pierwotnym rozstrzygnięciu konkursu, nie zostały skierowane do dofinansowania z powodu wyczerpania środków na dofinansowanie projektów.


Lista projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.