Przejdź do komentarzy

Zmiany do regulaminu konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

22 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o możliwości wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Zmiana dotyczy wydłużenia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu do marca/kwietnia 2022 r.

Załączniki:

Regulamin konkursu

Wykaz zmian w regulaminie konkursu