Przejdź do komentarzy

Zmiana treści Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 oraz zmiana treści załącznika nr 1 pn. Kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 1.1 Badania i Innowacje

Szanowni Państwo!

5 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmianie treści Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 oraz zmianie treści załącznika nr 1  pn. Kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 1.1 Badania i Innowacje.

  1. Zmiany w Regulaminie Konkursu
  1. W związku ze zmianą stanowiska Komisji Europejskiej w zakresie możliwości wsparcia w ramach RPO ze środków EFRR inwestycji przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, tj. czynności dokonywanych na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem zawartym w załączniku I do TFUE zaistniała konieczność dokonania zmiany w Regulaminie konkursu w tabeli z wykazem wykluczeń określonych działalności z pomocy publicznej oraz z pomocy de minimis. Zmiana polega na usunięciu z tabeli informacji o wykluczeniu działalności polegającej na przetwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych. Ponadto do oddzielnego wiersza przeniesiono zapisy o wykluczeniu sektora wytwarzania energii, w celu zwiększenia przejrzystości tabeli. Zgodnie z metodologią szacowania wskaźników przyjętą przez Komisję Europejską z opisu wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) usunięto informację, że jest to wskaźnik włączony do ram wykonania w ramach Działania 1.1 (wskaźnik ten pozostaje jednak wskaźnikiem włączonym do ram wykonania w ramach Działania 1.2, 1.4 i 1.5.1 RPO-L2020).
  2. Zmiany w załączniku do Regulaminu konkursu pn. Kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 1.1 Badania i Innowacje podyktowane są zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od 23 sierpnia br.
  3. Personel projektu stanowią osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, osoby samo zatrudnione, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotychczas w skład personelu wchodziły także osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej).
  4. Wnioskodawcy przystępujący do rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem umowy, w celu upublicznienia zapytania ofertowego będą zobowiązani zamieszczać je na wskazanej przez IZ RPO stronie internetowej (a nie jak dotychczas na własnej stronie internetowej).
  5. Podatek VAT będzie stanowił wydatek niekwalifikowalny w przypadku gdy produkty będące efektem realizacji będą wykorzystywane przez jakikolwiek podmiot (a nie jak dotychczas tylko Wnioskodawcę) do działalności opodatkowanej, uprawniającej do ubiegania się o zwrot VAT.
  6. W związku z pismem z Ministerstwa Rozwoju z sierpnia br. wprowadzono także korzystną dla wnioskodawców zmianę sposobu ustalania maksymalnej wartości dofinansowania wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości.
  7. Do załącznika wprowadzono drobne zmiany o charakterze redakcyjnym.

Zaktualizowane dokumenty obowiązują od 5 września br.        

 

Załączniki:

Zaktualizowany Regulamin konkursu.

  Zaktualizowany załącznik pn. Kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 1.1 Badania i Innowacje.