Przejdź do komentarzy

Zmiana regulaminu wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny dotyczącego Działania 6.4 Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa

12 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny nr FELB.06.04-IZ.00-002/23 w ramach Priorytetu 6 - Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działania 6.4 Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027. Typ wsparcia: I. Kompetentny i odkrywczy uczeń – wsparcie placówek systemu oświaty, ich uczniów i kadry, uwzględniające m.in.:

a) organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności i kompetencji kluczowych, przekrojowych, przyszłości i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów (w tym uczniów ze środowisk defaworyzowanych i zdolnych),

b) rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół,

c) organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów (w tym realizację zajęć rewalidacyjnych), wsparcie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju ucznia oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych, a także zwiększenie kompetencji kadr oświaty w zakresie zapobiegania przemocy i dyskryminacji,

d) doradztwo edukacyjno-zawodowe lub zawodowe dla uczniów,

e) działania wspierające uczniów szkół ponadpodstawowych w zdobywaniu dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych,

f) doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym w ramach szkoły ćwiczeń jako element uzupełniający wsparcia w projekcie,

g) wdrażanie nowych, innowacyjnych metod i form nauczania,

h) działania wspierające umiejętności językowe dzieci z obszarów wiejskich,

i) wsparcie psychologiczne i wyrównywanie deficytów powstałych w wyniku pandemii COVID-19,

j) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów z doświadczeniem migracji i uchodźstwa – na podstawie innych przesłanek niż status migranta),

k) programy z elementami profilaktyki przeciwko wypadaniu uczniów z systemu szkolnego lub z elementami profilaktyki przeciwdziałającej porzucaniu szkoły,

III. Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

Wnioskodawcą  naboru jest Województwo Lubuskie/ Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Termin naboru: 24.11.2023 r. - 05.01.2023 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na projekt:

    Ogółem: 11 764 705,88PLN

    Wkład własny: 1 176 470,59 PLN

    Budżet państwa: 588 235,29 PLN

    Budżet UE: 10 000 000,00 zł PLN