Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dokument

RPO-L2020_02.10.2023.pdf

pdf 4.21 MB

28 września 2023 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) realizuje określone cele, które są zgodne z kierunkami rozwoju województwa zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Modyfikacja RPO-L2020 jest związana z realokacją środków do Priorytetów Inwestycyjnych ważnych z punktu widzenia potrzeb regionu oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego.

W pakiecie zmian RPO-L2020, dokonano kolejnych przesunięć finansowych w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych Programu. Zmiany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  polegały m.in. na: zmniejszeniu środków finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje (w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP), przesunięciu środków finansowych do efektywności energetycznej oraz transportu kolejowego (Działanie 3.2 Efektywność energetyczna OP 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Transport kolejowy OP 5 Transport), dodatkowym wsparciu Działania 5.2 Transport kolejowy środkami pochodzącymi z Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach (OP 3 Gospodarka niskoemisyjna).

Środki finansowe, które zwiększają alokację poszczególnych Działań zostaną wykorzystane głównie na zwiększenie wartości już realizowanych projektów. Natomiast w przypadku zwiększenia alokacji Działania 5.2, środki zostaną przeznaczone na zakup nowego taboru kolejowego.

Zmiany alokacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolą na zwiększenie dofinansowania już realizowanych projektów w zakresie aktywnej integracji.

3 października 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie RPO-L2020, którego zmiany zostały zatwardzone przez Komisję decyzją nr C(2023) 6657 z dnia 28 września 2023 r.