Przejdź do komentarzy

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

obrazek


19 listopada Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, głównie w zakresie zabezpieczenia środków na działania związane z walką z pandemią SARS-CoV-2 oraz jej bezpośrednimi skutkami w sferze ochrony zdrowia, rynku pracy i przedsiębiorczości. Zmiany obejmują również te, które są odpowiedzią na zgłaszane przez beneficjentów potrzeby i są niezbędne dla usprawnienia realizacji RPO-L2020.

Decyzja wykonawcza Komisji nr C(2020) 8181 z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2014) 10024 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu Lubuskiego w Polsce, umożliwia realizację Programu, zgodnie ze zmianami zaproponowanymi przez region.

Powyższa decyzja KE potwierdza jednocześnie, iż wydatki kwalifikowalne niezwiązane z operacjami wspierającymi zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe w kontekście wybuchu epidemii COVID-19 są kwalifikowalne (zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) od dnia 3 listopada 2020 r.

24 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany RPO-L2020.

Treść nowego RPO-L2020 poniżej.

RPO-L2020 z 24 listopada 2020 r.

 

#FunduszeEuropejskie #FunduszeDlaPolski #FunduszeDlaLubuskiego