Przejdź do komentarzy

Zmiana kryteriów wyboru przedsiębiorstw w Lubuskich Bonach Wsparcia Przedsiębiorców realizowanych w ramach Wezwania Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/20

W celu zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce - w związku ze skutkami pandemii COVID-19 - informujemy, iż 23 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmianę zapisów jednego kryterium wyboru MŚP.

Niniejsza zmiana skutkuje zmianą zapisu pkt 8 definicji kryterium Kwalifikowalność przedsiębiorcy znajdującego się w Załączniku nr 3 do Wezwania Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/20 Kryteria dopuszczające i punktowane wyboru przedsiębiorstw ubiegających się o bon

z:

„8) czy przedsiębiorstwo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegało z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne?”,

na:

„8) czy przedsiębiorstwo nie zalegało z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o bon?*

*przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie bądź zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej nie jest uznawane za zaległość.”

 

Załączniki:

Zaktualizowany Załącznik nr 3 do Wezwania Kryteria dopuszczające i punktowane wyboru przedsiębiorstw ubiegających się o bon.