Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/22

Szanowni Państwo,

29 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Poniżej prezentujemy listę z danymi projektu wybranego do dofinansowania w przedmiotowym konkursie oraz skład Komisji Oceny Projektów dla przedmiotowego konkursu.

Lista projektów

Skład KOP