Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

15 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 139/1822/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 października 2016 roku, w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 września  2020 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.08.02.03-08-0003/16 pt. Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielny Oddział w Zielonej Górze o kwotę 2 846 818,50 (w tym wkład własny w wysokości 15%).

Przedmiotowe zmiany mają na celu walkę z COVID-19 i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się, poprzez realizację dodatkowego zadania pn. „Komponent główny – Zakup 1500 komputerów laptop” na potrzeby prowadzenia edukacji zdalnej. Zadanie będzie realizowane w 2020 r. Partnerem odpowiedzialnym za zakup i wykorzystanie laptopów jest miasto Zielona Góra, które zapewni też wymagany wkład własny w wysokości 15 % wartości zadania 7.

Lista projektów