Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie zaktualizowanej listy rankingowej projektów oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/19

Szanowni Państwo,
12 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/19 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Bieżąca aktualizacja listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania złożonych w konkursie nr RPLB.08.01.01 IZ.00-08-K03/19 polega na korekcie nazwy Wnioskodawcy w projekcie nr RPLB.08.01.01-08-0027/19. Wyniki pierwotnego rozstrzygnięcia konkursu z dnia 28 stycznia br. nie uległy zmianie. 

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03-19

Sklad KOP dla konkursu RPLB 08-01-01-IZ.00-08-K03-19