Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

10 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.5. Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie oraz skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19.

Lista projektów

Skład KOP