Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo,

1 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/19 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Lista projektów

Skład KOP