Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

11 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

Lista projektów

Skład KOP