Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K03/21

Szanowni Państwo,
W dniu 16 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K03/21 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie

Skład KOP