Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K02/21

W dniu 6 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K02/21 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej prezentujemy listę z danymi projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.

Lista projektów

Skład KOP