Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K03/19

Szanowni Państwo,

12 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K03/19 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

Lista z projektem wybranym do dofinansowania

Skład KOP