Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K02/21

Szanowni  Państwo,

1 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K02/21 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Lista projektów

Skład KOP