Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

22 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany są rezultatem przeprowadzonej procedury odwoławczej od wyniku oceny merytorycznej.

Alokacja na konkurs pierwotnie wynosiła 16 000 000,00 PLN. Do tej pory Uchwałą ZWL z 23 listopada 2021 r. oraz z 28 grudnia 2021 r. wybrano do dofinansowania 6 projektów na kwotę 19 695 318,57  PLN.

Na podstawie Uchwały ZWL z 22 lutego 2022 r. kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona do 21 993 971,53 PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania ocenionego pozytywnie projektu. Ostatecznie na liście wybranych do dofinasowania znajduje się 7 projektów.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli rozstrzygnięcia konkursu i zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

Załączniki:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.