Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
W dniu 2 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 39 projektówzłożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył), 9 – Energia odnawialna: wiatrowa, 10 – Energia odnawialna: słoneczna, 11 – Energia odnawialna: z biomasy, 12 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska), oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru). Wartość dofinansowania projektów wynosi 57 266 556,23 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 120 730 619,43 PLN.

W tabeli prezentujemy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu