Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie do dofinansowania wniosku o nr RPLB.07.03.00-08-0025/21 o dofinansowanie projektu pt. „Razem ku niezależności” dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,
Dnia 19.04.2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania wniosku o nr RPLB.07.03.00-08-0025/21 o dofinansowanie projektu pt. „Razem ku niezależności” dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, RPO Lubuskiego. Skierowanie do dofinansowania nastąpiło w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w konkursie.

Prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania złożonych w konkursie nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21.