ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Zakończony 05.12.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach

dla Poddziałania

3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

 

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe

W ramach następujących kategorii interwencji:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze

Wyniki naboru 05.12.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 30 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu 2 projektów w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16
- Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00  PLN).

                                                                                                                                                                       

W dniu 28 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 21 grudnia do dnia 28 grudnia 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 2 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej oba wnioski uzyskały wynik pozytywny tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymały co najmniej 23 pkt /46 pkt. Projekty uzyskały także pozytywną ocenę pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Łączna kwota dofinasowania powyższych projektów wynosi 5 312 887,17 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 6 250 455,50 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej oraz listę projektów pozytywnie ocenionych pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16  

Wnioski po ocenie merytorycznej

Wnioski po ocenie zgodności ze strategią ZIT

                                                                                                                                                     

W dniu 21 grudnia 2016 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 8 grudnia do 21 grudnia 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00  PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 listopada 2016 r.)  wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 3 wnioski o dofinansowanie. Ocenę formalną pozytywnie przeszły 2 wnioski (jeden wniosek został wycofany przez Beneficjenta). Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 6 250 455,50 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 6 250 455,50 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków które uzyskały pozytywny wynik podczas oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16  


                                                                                                                                                                      

W dniu 5 grudnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra (I typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji) oraz 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra (I typ projektu) wynosi 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 listopada 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 3 wnioski o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 36 053 902,17 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 42 452 517,50 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 28 listopada 2016 r. i zakończy się w dniu 5 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków w holu na parterze)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu i elektronicznej.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST,
 • Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC Energy Performance Contracting), o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020,
 • Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020, w katalogu Beneficjentów dla Działania 3.3. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż w ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki po noszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na:

 • inwestycje w ścieżki rowerowe, które mają pełnić funkcje korytarzy transportowych będących alternatywą dla innych środków transportu,
 • inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe,
 • inwestycje we wspólny bilet,
 • inwestycje w obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride,
 • budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (inwestycje w drogi lokalne/regionalne będą możliwe jedynie wtedy, gdy są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT, stanowią mniejszość wydatków
  w projekcie oraz mają na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego),
 • modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE (przedmiotowe projekty mogą być również realizowane
  w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE, tj. w formie umów o poprawę efektywności energetycznej),
 • uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

Inwestycje w transport miejski ramach Działania 3.3 będą przyczyniać się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w miastach. Muszą one wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Funkcję takich dokumentów, zgodnie z przyjętymi założeniami, pełnić będą Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokumenty te powinny określać lokalne uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać odniesienia lub wskazywać adekwatne obowiązujące dokumenty zawierające odniesienia do takich kwestii, jak np.: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy).

Inwestycje dotyczące transportu miejskiego w ramach przedmiotowego Działania powinny ponadto spełniać poniższe warunki:

Inwestycje z RPO będą komplementarne z inwestycjami realizowanymi w ramach właściwych krajowych programów operacyjnych. W przypadku miast wojewódzkich i powiązanych z nimi funkcjonalnie obszarów instrumentem koordynacji jest Strategia ZIT.

Inwestycje w drogi lokalne lub regionalne mogą być finansowane jedynie, jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej nie będą akceptowane w ramach Działania 3.3.

Projekty dotyczące zrównoważonego transportu miejskiego, w tym transportu publicznego będą musiały uwzględniać szersze podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności strategie miejskie lub, dla obszarów aglomeracyjnych, kompleksowe plany gospodarki niskoemisyjnej. Modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie może być jedynym celem projektu, ale musi być rozpatrywana w kontekście zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

W ramach konkursu kwalifikowane są projekty nieobjęte pomocą de minimis.

Realizacja projektu (finansowa i rzeczowa) musi zakończyć się do 30 września 2018 roku.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 39/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9)
  ,
 • uchwałą nr 41/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 8 września 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie
  dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)
  oraz
 • uchwałą nr 27/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 18 lutego 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry,

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne
  dla Działania 3.3 i strategiczne w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry) oraz
 • uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) oraz
 • uzyskał nie mniej niż 50% + 1 pkt możliwych do zdobycia punktów na ocenie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT oraz
 • uzyskał pozytywną opinię eksperta OOŚ w zakresie zgodności planowanej inwestycji
  z wymaganiami dotyczącymi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (ocena wg kryteriów środowiskowych).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Wydatki kwalifikowalne objęte mechanizmem finansowania krzyżowego, ponoszone głównie
na działania edukacyjne dotyczące podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców województwa,
nie mogą przekroczyć 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

 

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:

 • minimum 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć
z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Maksymalna wartość dofinansowania

nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 40 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (4 000 000,00 PLN).

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, pisemnie
lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21)

tel. 68 45 65 143, -180

e-mail: s.patyk@rpo.lubuskie.pl, d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • osobisty w siedzibie:
 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”).