Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych dla Poddziałania 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 16.11.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.3  Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych dla Poddziałania 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT

Przedmiotem konkursu jest wsparcie projektów z zakresu tworzenia terenów  inwestycyjnych województwa lubuskiego i jest prowadzony dla następującego typu projektu:

Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje w ramach następującej kategorii interwencji:

 • 72 – Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).

Wyniki naboru 16.11.2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 28 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach dostępnej alokacji Konkursu tj. 23 913 237,04 PLN, dofinansowanie otrzyma kolejny projekt, o wartości dofinansowania 2 759 797,21 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 2 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu wynosi 23 010 557,04 PLN.

Ponadto w wyniku procedury odwoławczej aktualizacji uległa punktacja wniosków ocenionych pozytywnie w ramach oceny merytorycznej.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę ocenionych projektów oraz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16.

                                                                                                        

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem 8 grudnia 2016 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT, przedstawiamy Listę rankingową ocenionych projektów.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 3 wnioski na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 33 067 515,38 PLN.

W dniu 9 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach dostępnej w Konkursie alokacji tj. 23 913 237,04 PLN dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 20 250 759,83 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów. Pozostała kwota alokacji, po odjęciu rezerwy na procedurę odwoławczą, tj. 1 271 153,51 PLN nie jest wystarczająca, aby dofinansować kolejne projekty z listy rankingowej.

Poniżej prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej, listę projektów wybranych do dofinansowania oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista rankingowa wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP

Uprzejmie informujemy, iż 6 grudnia 2016 roku zakończyła się ocena formalna 5 wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 3 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 43 578 252,56 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 33 067 515,38 PLN.

Negatywnie oceniono 2 wnioski.

Załączniki:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej

Lista projektów negatywnych po ocenie formalnej

Uprzejmie informujemy, iż 16 listopada 2016 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.03.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania
38 290 088,66PLN

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się
31 października 2016 r. i zakończy się 16 listopada 2016 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek wraz ze Studium Wykonalności (bez wydruku arkusza obliczeniowego) należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) oraz w formie elektronicznej – wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 52)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat)
.

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.
Wniosek o dofinansowanie (pdf 824 KB )

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa lubuskiego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, jednostki tworzące związki ZIT Zielona Góra i ZIT Gorzów Wlkp. (wyłącznie w zakresie przedsięwzięć innych niż wskazane do realizacji w formule ZIT).

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie1 z podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Beneficjentów dla Działania 1.3.

O dofinansowanie w ramach konkursu nie mogą się ubiegać Wnioskodawcy:

 1. na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym,
 2. znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 20 Komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01),
 3. którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – przed upływem okresu wykluczenia,
 4. którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
 5. którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r., poz.1212 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami SZOOP w zakresie Osi priorytetowej I: Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 – Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Konkurs ma na celu wsparcie projektów z zakresu tworzenia terenów inwestycyjnych województwa lubuskiego i jest prowadzony dla następującego typu projektu:
Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje
w ramach kategorii interwencji:
72 – Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).
Realizacja projektów powinna wynikać z założeń Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego.
Preferowane będą projekty:

 • realizowane w ramach partnerstwa,
 • kompleksowe - obejmujące różne działania zmierzające do utworzenia terenu
 • inwestycyjnego posiadającego pełne uzbrojenie,
 • wpisujące się w zdiagnozowane obszary inteligentnych specjalizacji,
 • realizowane na nieużytkach, terenach zlokalizowanych w pobliżu infrastruktury
 • transportowej (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe), terenach zdegradowanych objętych Programem Rewitalizacji.

Preferencje mają odzwierciedlenie w punktacji w ramach kryteriów oceny.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 39/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 41/KM RPO-L2020/2016 z dnia 8 września 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) które zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu (dla projektów niegenerujących dochodu) wynosi 85% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W przypadku projektów rewitalizacyjnych maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu (dla projektów niegenerujących dochodu) wynosi 85% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, w tym 75% EFRR i 10% budżetu państwa.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu środkami RPO - Lubuskie 2020 wynosi 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.3 – Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi:

23 913 237,04 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu,

co stanowi 2 391 323,70 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych,
  Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
  (pokoje nr 51, 52, 53),
  tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153,
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535, 499, 488, 480, 454;

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386, 380, 378, 377.

 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro).