Przejdź do komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na produkcję wraz z zapewnieniem emisji na antenie TVP Gorzów Wlkp. cyklu 20 odcinków programu „Region”.

Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
                                   ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Produkcja wraz z zapewnieniem emisji na antenie TVP Gorzów Wlkp. cyklu 20 odcinków programu „Region” dot.: Podsumowania pracy Zarządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
Produkcja wraz z zapewnieniem emisji na antenie TVP Gorzów Wlkp. cyklu 20 odcinków programu „Region” dot.: Podsumowania pracy Zarządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Wymagania dotyczące programu:
- programy będą emitowane w okresie marzec – grudzień 2016 r., co dwa tygodnie, w dniu powszednim między 18.00 a 19.00;
- długość odcinka: ok. 10 minut;
- w każdym odcinku będą rozmowy z zaproszonymi gośćmi – osobami wskazanymi bądź zaakceptowanymi przez Zamawiającego;
- w każdym odcinku wyemitowane zostaną trzy felietony o długości 1-2 minuty każdy, zapowiadające kolejny temat rozmowy. W felietonach tych będą przekazywane informacje o wydarzeniach istotnych dla regionu;
- w każdym odcinku pojawi się około 30-40 sekundowy flesz, w którym lektor w krótkiej formie przeczyta najnowsze informacje istotne dla beneficjentów RPO (konkursy, terminy, szkolenia, doradztwo i inne) w oparciu o serwisy, portale funduszowe oraz informacje uzyskane od Zamawiającego;
- szczegółowy scenariusz każdego z odcinków będzie zatwierdzany przez zamawiającego.  
 

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: marzec – grudzień 2016 r.
 

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena – 100 %
 

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
- formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1
 

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.
 

6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, oferta na zadanie pn.: „Produkcja wraz z zapewnieniem emisji na antenie TVP Gorzów Wlkp. cyklu 20 odcinków programu „Region”, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ;
3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie
z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług VAT. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 

7. Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający będzie także wzywał Wykonawców, do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty lub złożonych w ofercie dokumentów.
 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w terminie: do godz. 15.30 dnia 11.03.2016 (decyduje data wpłynięcia do urzędu, a nie data stempla pocztowego), w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, (pokój nr 59 – Kancelaria Ogólna).
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.
 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.03.2016 r., o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego
 tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, pokój nr B2.
 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Wojciech Kӧnigsberg, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, tel. 68 45 65 521

Zaproszenie do złożenia ofertyobrazek

obrazekZał. nr 1 - wzór oferty

 

Wynik:

Na zaproszenie do złożenia oferty wpłynęło pięć ofert. Najniższą ofertę cenową złożyła: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - 135 300 zł brutto.