Przejdź do komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na emisję spotu reklamowego RPO Lubuskie 2020 na antenach regionalnych kanałów telewizyjnych

Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
(Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
Emisja spotu reklamowego RPO Lubuskie 2020 na antenach regionalnych stacji telewizyjnych.

1.    Opis przedmiotu zamówienia:  
Emisja na antenach trzech regionalnych  telewizji – Teletop Telewizja Gorzów, TVP Gorzów Wlkp. oraz TV Regionalna Żary spotu reklamowego RPO Lubuskie 2020 o długości 30 sekund, będącego w posiadaniu Zamawiającego, zgodnie z poniżej przedstawionymi wymaganiami dotyczącymi częstotliwości nadawania spotów:

  • Teletop Telewizja Gorzów – 10 emisji dziennie (w godzinach 6.00 – 23.00), w primetime,przed lub po wiadomościach lokalnych „Focus” (łącznie minimum 310 emisji);

  • TV Regionalna Żary – 24 emisje dziennie (w godzinach 6.00 – 23.00), w primetime,przed lub po wiadomościach głównych (łącznie minimum 674 emisje miesięcznie);

  • TVP Gorzów Wlkp. – 4 emisje dziennie (w godzinach 6.00 – 23.00), w tym w primetime,przed lub po głównym wydaniu Informacji Lubuskich (łącznie minimum 124 emisje).

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 16.05.2016 r. – 15.06.2015 r.
3.     Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena – 100 %
4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 4;

  • zaparafowany wzór umowy wraz z pieczęcią wykonawcy.

5.    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.
6.    Opis sposobu przygotowania oferty:
1)    należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, oferta na zadanie pn.: Emisja spotu reklamowego RPO Lubuskie 2020 na antenach regionalnych stacji telewizyjnych.
3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie
z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług VAT. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
7.    Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający będzie także wzywał Wykonawców, do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty lub złożonych w ofercie dokumentów.
8.    Miejsce i termin złożenia oferty :
1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2016 r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 59 – Kancelaria Ogólna).
2)     Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie Wykonawcy zwrócona  bez otwierania.
9.    Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.05.2016 r., o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przy ul. Chrobrego 1-3-5 - Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, pokój nr B14 piętro 1.
10.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Hładki, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
tel. 68 456 51 51, e-mail: p.hladki@lrpo.lubuskie.pl

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór oferty

Wzór umowy do zaparafowania