Przejdź do komentarzy

Zaproszenie do złożenia ofert cenowej na zadanie pn.: Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 roku.

Wynik postępowania z dnia 17.04.2019:

Na zaproszenie do złożenia oferty na: „Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 roku” wpłynęły dwie oferty.

Najniższą ofertę cenową złożył Wykonawca:

Lemon art. Jacek Gutowski, ul. Mickiewicza 20/8, 60-834 Poznań, kwota: 42 727,43 zł brutto.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Zaproszenie do złożenia ofert cenowej na zadanie pn.: Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 roku.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 roku w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia, który stanowi jej integralną część.

  1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: wymagany/pożądany.
  2. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

- cena: 60%,

- termin realizacji: 40%, tj.:

        do 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 40 pkt.,

       do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 20 pkt.

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

        Formularz oferty wg załączonego wzoru – Załącznik nr 2

        Zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 3

 

  1. Miejsce i termin złożenia oferty :

       Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2019 r., do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przy ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra.

       Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona  bez otwierania. Decyduje data oraz godzina wpłynięcia do urzędu.

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 r., o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przy ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, pokój B6.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej obrazek

Załącznik nr 1 - SIWZ_do zaproszenia do złożenia oferty cenowej obrazek

Załacznik nr 2 - Oferta obrazek

Załącznik nr 3 - Umowa obrazek

Załącznik nr 1 - SIWZ_do projektu-wzoru umowy obrazek