Przejdź do komentarzy

Zalecenia audytorów Komisji Europejskiej w zakresie dokumentacji przetargowej

obrazek Sformułowania audytorów Komisji Europejskiej dotyczące specyfikacji warunków zamówień publicznych dotyczące przypadków, gdy specyfikacja techniczna zawierała odwołania do norm krajowych bez użycia wyrażenia „lub równoważne”, przy równoczesnym zawarciu w specyfikacji ogólnego sformułowania dopuszczającego stosowanie rozwiązań równoważnych w tym zakresie.

Brak wyliczenia wydatków niekwalifikowalnych w ww. przypadkach Audytorzy Komisji Europejskiej uzasadnili: Jakkolwiek, ściśle rzecz biorąc, brak zwrotu „lub równoważny” w dokumentach przetargowych stanowił niezgodność z art. 42 i art. 18 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE, dotyczącymi stosowania specyfikacji technicznych, co mogło ograniczać dostęp dla podmiotów gospodarczych, to we wstępie do decyzji Komisji C(2019)3452 (pkt 1.1) określono, iż Komisja powinna stosować niniejsze wytyczne w celu zapewnienia równego traktowania państw członkowskich, przejrzystości i przestrzegania zasady proporcjonalności przy stosowaniu korekt finansowych w stosunku do wydatków finansowanych przez Unię. W związku z tym, zgodnie z zasadą proporcjonalności i z uwagi na fakt, że w tym przypadku ogólne sformułowanie zawarte w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie znaki towarowe i normy, uznaje się, że naruszenie zasad ma charakter formalny i nie uzasadnia korekty finansowej.

Zgodnie z zleceniami audytorów KE beneficjenci są zobowiązani do zapewnienia, aby specyfikacje warunków zamówienia były w pełni zgodne z wymogami dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych oraz zaprzestania stosowania jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej, gdyż wymogi określone w dyrektywie UE stanowią jasno, że zwrot „lub równoważne” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu.

Ponadto audytorzy Komisji Europejskiej sformułowali ustalenia dotyczące przypadków, gdy specyfikacja techniczna zawierała odniesienia do norm lub przepisów krajowych, ale nie zawierała nawet ogólnego sformułowania dopuszczającego rozwiązania równoważne, które obejmowałoby wszystkie te odniesienia. W powyższych przypadkach audytorzy Komisji oceniali, iż ogłoszenie o zamówieniu nie spełniało warunków określonych w art. 42 i art. 18 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE lub art. 60 dyrektywy 2014/25/EU dotyczących stosowania specyfikacji technicznych, co mogło ograniczać dostęp potencjalnych wykonawców i ustalali wydatki niekwalifikowalne z zastosowaniem wskaźnika 5% lub 10%, w zależności od okoliczności danego przypadku.

W związku z powyższym należy zapewnić, aby zapisy w dokumentacji przetargowej były w pełni zgodne z wymogami dyrektyw UE w tym zakresie.