Dokument

Wniosek o płatność wersja papierowa. wzór 10.01.2017

xlsx 108 KB

W dniu 28 kwietnia  2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałą nr 181/2471/17  zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego – L2020, wzór Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT  oraz wzór Oświadczenia o rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej.

Instrukcja wypełniania wniosku

                                                                                                                                                                             

W dniu 10 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałą nr 161/2127/17 zaktualizowane wzory oświadczeń do wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ze środków EFRR (z wyłączeniem Działania 4.2 i 4.3).

                                                                                                                                                                         

W dniu 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałą nr 122/1585/16 wzór  Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik do Wniosku o płatność składanego przez System Teleinformatyczny SL 2014 oraz w wersji papierowej.

Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w celu prawidłowego rozliczenia realizowanego w ramach umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu, zobowiązani są do składania wniosków o płatność wraz z załącznikami za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego SL2014.  Jednym z elementów weryfikacji wniosków o płatność i załączników jest weryfikacja prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego. System Teleinformatyczny SL2014 reguluje sposób publikowania informacji o udzielonych zamówieniach publicznych wyłącznie w przypadku zamówień udzielanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednakże w  związku z koniecznością uzyskania informacji o zamówieniach udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz na podstawie rozeznania rynku, do Wniosku o płatność należy dołączyć wypełniony Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałą nr 122/1586/16 wzór Podręcznika Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osie Priorytetowe 1, 2, 3, 4, 5 i 9 z wyłączeniem Działania 4.2 i 4.3.

Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014 (Systemie Teleinformatycznym) .

Umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje beneficjenta, aby w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywał SL2014. Dzięki SL2014 może on, m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane dotyczące planowanego harmonogramu płatności w projekcie. Do korzystania z SL2014 uprawnione są osoby wyznaczone przez beneficjenta, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu i zgłoszone do pracy w ramach SL2014.

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja1.5.1 obrazek

W dniu 21 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałą nr 113/1439/16 wzory oświadczeń do wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ze środków EFRR (z wyłączeniem Działania 4.2 i 4.3).